Quyết định 1667/QĐ-UBND

File MS Word - Quyết định 1667/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1667/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 21 tháng 6 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

v/v ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1340/SNN-PTNT ngày 13/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với các xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Minh Hóa, mức đạt chuẩn nông thôn mới được áp dụng theo quy định đạt chuẩn đối với vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các Sở, ban, ngành được giao phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan để ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025.

2. Trong quá trình đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với quy định và điều kiện thực tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Văn phòng Điều phối Trung ương;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các TV BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Ngọc Lâm

Tiếp tục đẩy nhanh quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2022 trên cơ sở quy định nội dung tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, UBND đã giao cho 6 xã thực hiện 7 tiêu chí các loại, cụ thể: Quảng Thạch 2 tiêu chí (Giao thông, Trường học),  Quảng Kim 1 tiêu chí (Quốc phòng và An ninh), Cảnh Hóa 1 tiêu chí (Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật), Phù Hóa 1 tiêu chí (Hộ nghèo), Quảng Tiến 1 tiêu chí (Hộ nghèo) và Quảng Hợp 1 tiêu chí (Môi trường và An toàn thực phẩm).

Ngoài ra UBND huyện giao xã Quảng Thạch hoàn thành xây dựng đạt chuẩn xã Nông thôn mới năm 2022.

Quyết định