Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Văn bản nông thôn mới

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP” năm 2020
Ngày 08/04/2020 07:30:00
Để đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu Chương trình OCOP và nhu cầu ngày càng cao của thị trường, góp phần giải quyết việc làm cho lao động; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Quảng Trạch ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án OCOP năm 2020.
Kế hoạch thực hiện Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới huyện Quảng Trạch năm 2020
Ngày 08/04/2020 07:30:00
Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Tiêu chí xây dựng vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Ngày 08/04/2020 07:30:00
Tình hình xây dựng nông thôn mới tháng 3 tỉnh Quảng Bình
Ngày 08/04/2020 07:30:00
Trang [1] [2] [3] [4]