Banner

Hiển thị menu

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Văn bản nông thôn mới

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

Dự thảo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025

Ngày 13/03/2020 03:03:00

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (xã, huyện, tỉnh) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Bộ tiêu chí); trực tiếp làm việc với các Bộ, ngành liên quan (được giao phụ trách các tiêu chí) để rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, xây dựng Bộ tiêu chí; đồng thời, đã tổ chức Hội thảo vùng Đông Nam Bộ (tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24/02/2020), vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ (tại tính Gia Lai, ngày 28/02/2020) để lấy ý kiến góp ý của các các địa phương, trên cơ sở đó, đã hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí (lần 3).

Đ hoàn thành xây dựng Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp đảm bảo chất lượng, kịp tiên độ và phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, giúp các địa phương thuận lợi trong xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện và đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ, ngành liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan liên quan thuộc Bộ nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản đôi với dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (xã, huyện tỉnh) theo cac mức độ (trong đó, câp xã có các mức độ: đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu; cấp huyện có các mức độ: đạt chuân, nâng cao; cấp tỉnh có mức độ đạt chuẩn) giai đoạn 2021-2025

Dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 — 2025.

Các văn bản dự thảo khác download tại đây: http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/lay-y-kien-gop-y-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-nong-thon-moi-cac-cap-giai-doan-2021-2025.aspx

Trần Văn Hòa

VP NTM Quảng Trạch

[Trang chủ]